Privacy Policy

Privacybeleid FotoTelefoonhoesje.nl

Over ons privacybeleid

Wij geven om privacy. Op geen enkele manier verzamelen wij persoonsgegevens die wij aan een andere partij doorverkopen. We verwerken slechts je persoonsgegevens om een online aankoop mogelijk te maken.
Om een bestelling te kunnen verwerken is het noodzakelijk om persoonsgegevens en het ontwerp van het telefoonhoesje te delen met andere bedrijven, bijvoorbeeld voor het bedrukken van het telefoonhoesje door een partner of de verzending van een pakket. Wij geven nooit toestemming aan derden om persoonsgegevens te verkopen.
Na verloop van tijd worden uw persoonsgegevens door hen gewist. Hoe lang dit duurt is verschillend per bedrijf en mocht u hier informatie over wensen dan kunt u contact met ons opnemen.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van FotoTelefoonhoesje.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/06/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Bij FotoTelefoonhoesje.nl besteld u een gepersonaliseerd product met vaak eigen beeldmateriaal. We gaan uiterst vertrouwelijk om met uw beeldmateriaal. Bij FotoTelefoonhoesje.nl missen wij uw beeldmateriaal na 30 dagen. We hebben gekozen voor 30 dagen, omdat we het beeldmateriaal dan nog gemakkelijk kunnen vinden in het geval u aanspraak maakt op garantie. 

De telefoonhoesjes die u besteld worden door een partner bedrukt. Het is dus noodzakelijk om uw gegevens te delen met deze partner. Uw ontworpen telefoonhoesje wordt gedeeld om het telefoonhoesje te bedrukken. Uw naam en adres worden gedeeld om de verzending mogelijk te maken. Uw e-mailadres en eventueel opgegeven telefoonnummer worden niet gedeeld met het partner bedrijf. 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Strato. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Wanneer u een bestelling plaatst en betaalt door middel van Mollie gaat u zelf een overeenkomst met Mollie aan. In die zin is Mollie geen verwerker van persoonsgegevens van True Gifts. Mocht u uw gegevens die zijn verwerkt door Mollie willen laten verwijderen dan kunt u contact opnemen met Mollie.

Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Offective. Wij delen uw persoonsgegevens niet met dit bedrijf, omdat wij geanonimiseerd orders verwerken met het boekhoudprogramma. Wij bewaren wel uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling voor de administratie van True Gifts. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard.

Daarnaast gebruikt True Gifts WordPress om onze website vorm te geven. WordPress is een Content Management Systeem. In WordPress worden uw gegevens tot 1 jaar opgeslagen na het plaatsen van een bestelling. Mocht u uw gegevens eerder willen verwijderen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.